Hulp nodig? 0418-745151 Levering binnen vijf werkdagen!
0winkelwagen Bereken uw benodigde hoeveelheid Bereken uw benodigde hoeveelheid kuubs

Privacystatement

Tuinmateriaalshop.nl, gevestigd aan Kapelstraat 5, 5316 BG Delwijnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
info@tuinmateriaalshop.nl Kapelstraat 5
5316 BG  Delwijnen +31 (0) 418 74 51 51
 
Bert Dekker is de Functionaris Gegevensbescherming van Tuinmateriaalshop.nl Hij is te bereiken via info@tuinmateriaalshop.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tuinmateriaalshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuinmateriaalshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tuinmateriaalshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Tuinmateriaalshop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
 Tuinmateriaalshop.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuinmateriaalshop.nl) tussen zit. Tuinmateriaalshop.nl biedt op haar webshop haar klanten de optie ‘Achteraf betalen’ aan. We maken hierbij gebruik van een Paymentprovider (Buckaroo) die deze dienst levert. De paymentprovider voert daarvoor een geautomatiseerde credibilitycheck uit bij een aankoop.  Bijvoorbeeld om te controleren of de klant voldoende kredietwaardig is om überhaupt gebruik te mogen maken van de optie ‘achteraf betalen’. Indien de klant zijn / haar betalingsverplichting niet voldoet zal het te vorderen bedrag door de paymentprovider aan Tuinmateriaalshop.nl worden uitgekeerd en bij de klant worden gevorderd en mogelijk uit handen gegeven worden aan een incassobureau (Focum).
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tuinmateriaalshop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaar Omwille van de belastindienst
IP-adres 26 maanden Om inzicht te krijgen per provincie
Locatiegegevens 26 maanden Om inzicht te krijgen per provincie
Gegevens over uw activiteiten op onze site 26 maanden Om onze website zo optimaal mogelijk te laten functioneren voor bezoekers analyseren wij het gedrag op onze website
Internetbrowser en apparaattyppe 26 maanden Om u als bezoeker een zo optimaal mogelijke ervaring te geven willen we graag weten met welke apparaat u onze website bezoekt.
Bankrekeningnummer  26 maanden Dit is de termijn waarna wij uw gegevens met uitzondering van de persoonsgegevens verwijderen.
Overige gegevens 26 maanden Door een persoonlijk account voor u aan te kunnen maken


 
Delen van persoonsgegevens met derden
Tuinmateriaalshop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuinmateriaalshop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tuinmateriaalshop.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar en twee maanden
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinmateriaalshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tuinmateriaalshop.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Deze kopie van uw identiteitsbewijs gebruiken wij uitsluitend om te controleren of het verzoek wordt ingediend door een bestaand persoon. Deze wordt uiteraard meteen vernietigd nadat uw verzoek is verwerkt.
 
Tuinmateriaalshop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tuinmateriaalshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tuinmateriaalshop.nl

Indien uw bestelling omwille van het gewicht of de bijzondere afmetingen bezorgd moet worden met het zogeheten groot transport, bedragen de verzendkosten altijd € 95,- incl. BTW.